หากเป็นคู่บุญคู่แท้กัน จะมีความรู้สึกดีๆ แบบนี้ต่อ กัน

793

1. รู้สึกไว้ใจกันและกัน

ไม่รู้สึกหว าดระแ วงว่าอีกฝ่ายจะแอบไปมีใครมั้ย จะไ ม่รู้สึกว่าต้องต ามหึ งห วงหรือต้องคอยเช็ ค อีกฝ่ายตลอ ด แต่คุณจะรู้สึก สบายใจ วางใจ ไว้ใจ

2. สบายใจ เมื่อได้อยู่ใกล้ๆ

เป็นคู่แท้ของกันและกัน อยู่ด้วยกันจะรู้สึกสบายใ จ มีความสุข ไม่ต้องคิดเยอะ ไม่เครี ยด ต่างฝ่ายต่างคือความสบายใจของกันและกันนั่นเอง

3. เคารพพื้นที่และเวลาส่วนตัว
แม้จะรัก หรือคิดถึง และอย ากใช้เวลาอยู่ด้วยกันเพียงใด แต่คุณสองคนก็เข้าใ จในพื้นที่และเวลาส่วนตัวของกันและกัน คุณจะไม่ก้ า ว ก่ า ย หรือเข้าไปยุ่ งเมื่อคุณไปเที่ยวกับเพื่อน หรือจะต้องไปต้องทำงาน

4. จะมองเห็น อนาคตร่วมกัน

มองเห็นอนาคตร่วมกัน อนาคตที่มีกันและกันอยู่ หล า ยครั้งที่คุณทั้งสองวางแผนร่วมกันว่าจะแต่งงาน จะใช้ชีวิตคู่อย่างไร จะมีลูกกี่คน เมื่อคุณนึกภาพออ กนั่นแสดงว่า คุณมีจุดมุ่งหมายในการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันในอนาคตแล้ว

5. รู้สึกคิดถึงกัน เมื่อต้องห่างกัน

คนรักกันก็ต้องคิดถึงกันเป็นธรรมดา และคุณจะรู้สึกคิดถึงกันเมื่อมีเห ตุจำเป็นที่จะต้องห่างกัน และไม่ใช่ความรู้สึกของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่ทั้งสองคนจะรู้สึกเหมือนๆ กัน

6. เคารพครอบครัวของอีกฝ่าย

คุณและเขาต่างก็เคารพสมาชิกในครอบครัว ให้เกียรติพ่อแม่และสมาชิกครอบครัวคนอื่นๆ ด้วย และรู้สึกว่าคุณเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเขา เขาเองก็เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวคุณเช่นเดียวกัน

7. เป็นตัวของตัวเอง

คุณรู้สึกเป็นตัวของตัวเอง ไ ม่ต้องฝืนอะไรทั้งนั้น คุณกล้าที่จะเผ ย ข้อเสี ยของคุณให้อีกฝ่ายรับรู้ ไ ม่ต้องทำตัวในแบบที่ อีกฝ่ายชอบเพื่อเอ าใ จเค้า ทั้งคุณและเขาก็ไม่ได้เรียกร้อง ให้อีกฝ่ายเปลี่ยนตนเองเพื่อความพึงพอใจของใคร

8. รู้สึกหล งใ หลกัน

คุณทั้งคู่รู้สึกหล งให ลในกันและกันและไ ม่ใช่รู้สึกเฉพาะตอนแรกเมื่อคบกัน แต่มีความรู้สึกรักและต้องการใช้เวลาด้วยกันอย่างสม่ำเสมอ ไม่เคยรู้สึกเ บื่อ กันเลย

9. อยู่ด้วยกันแล้วรู้สึกว่า ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น

การคบกันของคุณและเขา ทำให้ต่างฝ่ายต่างเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ทั้งการดูแลสุขภาพตัวเอง ทั้งเรื่องหน้าที่การงาน เพราะว่าอย ากทำตัวเองให้ดีขึ้นเพื่อนคนที่เรารัก

10. รู้สึกมั่นคงและปลอ ดภั ย

แม้ว่าจะเจอเรื่องราวอะไรก็ต าม ขอแค่มีกันอยู่ คุณจะรู้สึกว่าเขาสามารถป กป้อ งคุณได้เสมอ คุณจะรู้สึกป ลอ ดภั ยเสมอเมื่ออยู่กับเค้า รู้สึกว่าเขาเป็นที่พึ่งให้คุณได้

11. กล้าที่จะพูดคุยถึงปั ญหาต่างๆ

คุณกล้าที่จะเล่าปั ญหาต่างๆ ของคุณให้เขาฟังทั้งปั ญหาเรื่องงาน เรื่องส่วนตัว หรืออะไรก็แล้วแต่ โดยที่คุณเ ชื่อว่าเขาจะไ ม่รังเกียจหรือรำคา ญสิ่งที่คุณเล่า คุณเชื่ อว่าเขาจะรับฟังคุณอยู่เสมอ และคุณยินดีที่จะรับฟังเรื่องราวของเขาเหมือนกัน และรู้สึกว่าการรับฟังปั ญหากันและกันเป็นการเรียนรู้และทำความรู้จักกันเพิ่มมากขึ้น

12. อย ากให้อีกฝ่ายมีความสุขเสมอ

ต่างฝ่ายต่างอย ากให้อีกฝ่ายมีความสุข เมื่อคิดทำอะไรก็มักจะนึกถึงอีกฝ่ายเสมอ และจุดประสงค์ในการตัดสินใ จทำอะไรหล า ยๆ อย่างก็เพื่อความสุขของอีกฝ่ายนั่นเอง

13. อยู่ด้วยกันเงียบๆ โดยไม่รู้สึก อึ ด อั ด

ถึงคุณและเขาจะไ ม่มีเรื่องคุยกัน แต่ก็สามารถอยู่ด้วยกันแบบเงียบๆ ได้ไ ม่รู้สึกอึ ดอั ดแต่กลับรู้สึกมีความสุขซะมากกว่า เมื่อคุณรู้สึกเช่นนี้แสดงว่าเขาคือคู่แท้ของคุณแล้วล่ะ

14. อยู่ข้างเสมอในเวลาที่อีกฝ่าย อ่ อ น แ อ

คุณจะรู้สึกมั่นใจได้ว่า เขาจะไ ม่มีวันไปไหน เขาจะอยู่กับคุณเสมอในวันที่คุณรู้สึกอ่ อนแ อหรือเจอเรื่องราวแ ย่ๆ ในชีวิตคุณจะมีเขาอยู่ข้างๆ คอยเป็นกำลังใจให้เสมอ

15. ยอมรับข้อเสี ยของกันและกันได้

รู้สึกว่าข้อเสี ยของอีกฝ่ายเป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับคุณ เพราะคุณสามารถเข้าใ จและยอมรับได้โดยไ ม่รู้สึกฝื นอะไร และรู้ว่าทุกๆ คน ย่อมมีข้อเสี ยอยู่แล้วเป็นธรรมดา

16. ต่างฝ่ายต่างรู้สึกอย ากใช้เวลาร่วมกัน

เมื่อคุณอย ากเจอเขา เขาก็อย ากเจอคุณ โดยไ ม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องขอว่าจะต้องมาเจอหน้ากัน หรืออีกฝ่ายไ ม่ได้รู้สึกอึ ดอั ดที่จะต้องใช้เวลากับคนรัก

17. มีเป้ าหมายในชีวิตเหมือนๆ กัน

คุณทั้งคู่มีเป้ าหมายในชีวิตที่เหมือนกัน คุณต้องการอะไรที่เหมือนๆ กัน และรวมถึงทัศนคติการใช้ชีวิตต่างๆ ที่ตรงกัน มีคำจำกั ด ความของคำว่าประสบความสำเร็จที่คล้ายๆ กัน

18. รู้สึกขอบคุณ

คุณจะรู้สึกขอบคุณอีกฝ่ายมากๆ ที่ช่วยเข้ามาเติมเต็มให้ชีวิตของกันและกัน เพราะคุณนึกไ ม่ออ กเลยว่าเมื่อไ ม่มีเขา ชีวิตคุณจะเป็นอย่างไร จะมีความสุขมั้ย

You might also like