ธ.ก.ส. ปล่อย 200,000 บาท ได้ทุก อาชีพ

180,531

ข่าวดี ธ.ก.ส.ปล่อยกู้ 200,000 บาท กู้ได้ทุกอาชีพ ไ ม่มีกำหนดรายได้ขึ้นต่ำ

สำหรับใครที่คิดอย ากจะลงทุนแต่ข าดเงิ นทุนและไม่รู้จะกู้กับธนาคารไหนดี

วันนี้ทางทีมงานก็จะนำข้อเสนอดีๆมาให้ทุกคนได้รู้กันว่าในตอนนี้มีสินเชื่ อเงิ นกู้จากธนาคาร ธกส มาฝาก

แน่นอนว่าทุกคนนะไม่ต้องกังวลในเรื่องของการกำหนด วงเงิ นขั้นต่ำซึ่งไม่ว่าคุณนั้นจะทำอาชีพอะไรก็ตาม

หรือคุณจะประกอบอาชีพส่วนตัวก็สามารถยื่นกู้ได้กับสินเชื่ อ 108 อาชีพ

ซึ่งเหมาะอย่ างมากสำหรับคนที่ประกอบอาชีพอิสระและธนาคารธกสก็ได้เข้าใจถึงความจำเป็น

ในการต้องใช้เงิ นจึงได้มีการทำข้อเสนอเงิ นกู้กับสินเชื่ อ 108 อาชีพ

เพื่อเป็นเงิ นหมุนเวียนเสื่อมสภาพคล่องในเรื่องของการรับจ้ างหรือประกอบกิจการส่วนตัว

ซึ่งทุกคนนั้นก็สามารถกู้ได้โดยวงเงิ นและอัตราดอกเบี้ยธนาคารจะนั้นจะเป็นผู้กำหนดเอง

ด้วยใครที่ต้องการสมัครก็จะต้องเป็นคนไทยที่มีสัญชาติไทยและมีอายุ 20 ปีขึ้นไป

โดยเอกสารที่นำมาสมัครนั้นสามารถนำไปสมัครได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้ที่ทุกสาขา

คุณสมบัติของผู้กู้จะต้องเป็นผู้ที่มีสัญช าติไทยอายุ 20 ปีขึ้นไป

ประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือทำอาชีพรับจ้างหรืองานประจำหรือเรียกง่ายๆว่าอาชีพอะไรก็ได้

เอกส ารประกอบการกู้นั้นก็จะต้องมีสำเนาทะเบี ยนบ้ านสำเนาบัตรประชาชนสำเนาเอกส ารสิ ทธิ์ในทรัพย์สินที่เสนอเป็นหลักค้ำประกันถ้ามี

และใบรับรองเงิ นเดือนหรือสมุดบัญชีเงิ นฝากแสดงในการ

โอนฉบับจริงโดยในกรณีของผู้ที่ดำเนินกิจการจะต้องแสดงหลักฐาน

ในการยืนยันชำระภาษีด้วยซึ่งจะไม่มีการระบุว่าผู้นั้นจะต้องมีรายได้ขั้นต่ำเท่าไหร่

โดยวิธีการสมัครนั้นสามารถสมัครได้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทุกสาขา

หรือโทร ติ ดตามสอบถามได้ที่เบอร์ 02 5550 555

You might also like