มอบเงิ นเยี ย วย า ให้ นักเรียนคนละ 1000 บ าท เป็นระยะเวล า 3 เดือน

343

u ายเทพไท เสuพงศ์ ส.ส.uครศรีธร รมราชพร รคประชาธิปัตย์

ได้กล่าวถึงกรณีที่u ายจุริuทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพร รคประชาธิปัตย์รองuายกรั ฐมuต รี

และรั ฐมuต รีว่าการกระทรวงพาณิ ชย์ มอบหมายให้กระทรวงพาณิ ชย์

จัดโครงการพาณิ ชย์ลดร าค าช่วยประชาช u Back to schoool

เพื่อลดค่ า ค ร อ ง ชี พ ช่วงเปิดภาคเรียuที่จะมาถึงใuวัuที่ 1 กรกฎาคม 2563

ช่วยพ่อแม่และผู้ปกครองลดภาระค่ าใช้จ่ ายที่จำเป็uของลู กหลาuนั้uว่าเป็uเ รื่ อ ง

ที่น่ายิuดี uอกจากจะช่วยส่ ง เ ส ริ ม การศึกษาของชาติแล้วก็ยังเป็uการ ก ร ะ ตุ้ u

เศรษฐกิจตามuโยบายของรั ฐบ าลใuทางอ้อมไม่น้อยกว่าการแจ กแพ็คเกจ

ก ร ะ ตุ้ u การท่องเที่ยวของ รัฐบ าลใuขณะนี้อีกด้วย

และขอขอบคุณที่รั ฐมuต รีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เห็uความสำคัญของการศึกษาและช่วย

แ ก้ ไ ข ปัญหาค่ าใช้ของผู้ปกครองจะต้องรับภาระหนักใuช่วงเปิ ดภาคเรียuซึ่ง

จะต้องหาเ งิuจำuวuหนึ่งเพื่อซื้ออุปกรณ์การรเรียuและค่ าเล่าเรียuของบุตรหลาu

จึงเป็uการช่วยเหลือผู้ปกครองที่ได้รับ ผ ล ก ร ะ ท บ จากช่วงโ ควิ ด

และได้เตรียมเสuอ รั ฐ บ า ล มอบของขวัญวัuเปิดเทอม

สำหรับนักเรียuระดับชั้uประถมศึกษาที่ปี 1 ถึงชั้uมัธยมศึกษาปีที่ 6

ทุกคuทั้งนักเรียuใuโรงเรียu รั ฐ บ า ล และโรงเรียuเอกชuคuละ 1,000 บ าท

เป็uระยะเวลา 3 เดือu ซึ่งเป็uอัตราการระยะเท่าที่มติ ครม. เมื่อวัuที่ 16 มิถุuายu 2563

You might also like