ม.33 ม.39 ม.40 เช็กด่วน

215

หลังจาก ที่ประชุม ครม เคาะ มาตรการเยียวยาแรงงานและผู้ประกอบการเพิ่มเติม ครอบคลุมทุกสิทธิ ม.33 ม.39 ม.40 ขยายกิจการเป็น 9 สาขา ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด และ เพิ่มอีก 3 จังหวัด เป็นเวลา 1 เดือน ความคืบหน้าล่าสุด ทาง นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า มติ ครม.เห็นชอบอนุมัติวงเงินงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 13,500 ล้านบาท เพื่อเยียวยากลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการตามมาตรการบรรเทาผลกระทบจาก CV19 ที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ซึ่งคาดว่าลูกจ้างและนายจ้างในพื้นที่ 10 จังหวัดจะได้รับเงินเยียวยาในวันที่ 6 ส.ค.นี้

~

จากแถลงดังกล่าว คาดว่าอีก 3 จังหวัดล็อกดาวน์ที่เพิ่งเห็นชอบเยียวย า น่าจะได้รับเงินหลังจากวันที่ 6 ส.ค.64 เยียวย าผู้ได้รับผลกระทบพื้นที่ใดบ้าง คือ 13 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มที่ถูกประกาศล็อกดาวน์ ได้แก่ กรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และอยุธย า เป็นเวลา 1 เดือน

~

-มาตรการนี้ ลูกจ้างที่มีสิทธิได้รับการเยียวยา ได้แก่

~

– ม. 33 รับเงิน 50% ของรายได้ (สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาท) รัฐจ่ายสมทบอีก 2,500 บาทต่อคน รวมเป็น 10,000 บาทต่อคน

~

– ม. 39 , 40 รับเงิน 5,000 บาทต่อคน – อาชีพอิสระ (freelance) ให้ขึ้นทะเบียนตาม ม. 40 ภายใน ก.ค. นี้ รับเงิน 5,000 บาท

~

มาตรการนี้ นายจ้างที่มีสิทธิได้รับการเยียวยา ได้แก่

~

– นายจ้าง ม.33 รับเงิน 3,000 บาทต่อลูกจ้าง 1 คน สูงสุดไม่เกิน 200 คน

~

– ผู้ประกอบการที่ไม่ได้เข้าประกันสังคม ให้ขึ้นทะเบียนตาม ม.33 ภายในเดือน ก.ค. นี้ รับเงิน 3,000 บาทต่อลูกจ้าง 1 คน สูงสุดไม่เกิน 200 คน

– ผู้ประกอบการที่ไม่มีลูกจ้าง และไม่ได้เข้าประกันสังคม ให้ขึ้นทะเบียนตาม ม. 40 ภายในเดือน ก.ค. นี้ เพื่อรับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท รับเงินผ่านช่องทางใด นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวย้ำว่า โอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาชนเท่านั้น

~

You might also like