ประกาศกรมอุตุ

1,104

เรียกได้ว่า นายชวลิต จันทรรัตน์ ประธานกร รมก ารบริหาร บริษัททีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนต์ จำกัด (มหาชน) หรือ ทีมกรุ๊ป ในฐานะผู้เชี่ยวชาญเรื่ องน้ำ เปิดเผยว่า

~

~

ผลจากพ ายุไ ซโค ลนขึ้นฝั่งที่ประเทศอินเดีย จะมีผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

~

~

และภาคเหนื อตอนบนของประเ ทศไ ทย มีฝนตกเพิ่มมา กขึ้น และฝนตกหนักในวันที่ 20 และวันที่ 21 ต่อเนื่องไปถึงวันที่ 23 สิงหาคมนี้

~

~

โดยพ ายุไ ซโค ลนลูกที่ 4 (ระดับพายุโซนร้อน) ได้ก่อตัวขึ้นในทะเลอันดามันอ่าวเมาะตะมะ เคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันตก ไปขึ้นฝั่งประเทศอินเดียที่เมืองภูวเณศวร เมื่อเช้าวันที่ 20 สิงหาคมนี้

~

~

จะมีผลในการดึงเอาฝ นม าตกในพื้นที่ตามร่องม รสุ มเพิ่มมากขึ้น ได้แก่

~

~

วันที่ 20 สิงหาคม มีฝนตกเพิ่มมากขึ้นใน ภาคตะวันออกเฉีย งเห นือตอนบน ได้แก่ จ.นครพนม, บึงกาฬ, หนองคาย, อุดรธานี และเลย

~

~

และวันที่21 สิงหาคม ฝนตกเพิ่มมากขึ้น ถึงฝนต กห นัก ในภาคเหนือตอนบนเพิ่มมากขึ้น ได้แก่ จ.น่าน, แพร่, เชียงราย, พะเยา, เชียงใหม่ตอนบน, ลำปางตอนบน, พิษณุโลก และเพชรบูรณ์

นายชวลิตกล่าวว่า นอกจากนั้น ในพื้นที่ภาคเหนือ, ภาคกลาง, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกโดยทั่วไป จะมีฝนตกเพิ่มมากขึ้น ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคมและตกต่อเนื่องไปถึงวันที่ 23 สิงหาคม

จึงต้องระมัดระวังการเกิดน้ำป่ าไห ลห ลาก และดินโคลนถล่ มในพื้นที่เชิงเขา

การเกิดน้ำท่ วมขั งในพื้นที่ลุ่มต่ำ และพื้นที่ที่มีการกีดขวางทางระบายน้ำ โดยจะมีผลกร ะท บต่อพื้นที่ต่างๆ ในระดับที่ใกล้เคียงกับผลจากพ ายุมู่หลา นที่ผ่านมา

You might also like