เช็กเลย คุณสมบัติผู้สมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน รอบใหม่ ปี 2565

1,043

โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน รอบใหม่ ปี 2565 จะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลผู้มีรายได้น้อยให้เป็นปัจจุบัน และจัดสรรสวัสดิการช่วยเหลือให้กับกลุ่มเป้าหมายได้ตรงจุด ผ่านช่องทางการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน รอบใหม่ 2565 สามารถลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ welfare.mof.go.th หรือลงทะเบียนผ่านแบบฟอร์มลงทะเบียนที่เป็นกระดาษ ที่หน่วยรับลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 5 ก.ย.-19 ต.ค. 65 โดยจะต้องมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ดังนี้

~

~

คุณสมบัติ และข้อกำหนดโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

หลักการ ลงทะเบียนรายบุคคล (ผู้ลงทะเบียน) และตรวจสอบรายบุคคล และครอบครัว (ครอบครัว คือ คู่สมรส และบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ตามข้อมูลของกรมการปกครอง) คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน รอบใหม่ ปี 2565

~

~

1. สัญชาติไทย

2. อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

3.ไม่เป็น ภิกษุ สามเณร นักพรต นักบวช ผู้ต้องขัง ผู้ถูกกักกัน ผู้ต้องกักขังบุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ฯ ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ ผู้รับบำเหน็จรายเดือนผู้รับบำนาญปกติ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ ข้าราชการการเมือง ส.ส. , ส.ว.

4. รายได้ผู้มีสิทธิลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน รอบใหม่ 2565

– รายได้ต่อปีไม่เกิน 100,000 บาท บุคคล

~

~

– ครอบครัวรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี ไม่เกิน 100,000 บาท

– ทรัพย์สินทางการเงิน ได้แก่ เงินฝาก สลาก พันธบัตรและตราสารหนี้ภาครัฐ

– ทรัพย์สินทางการเงินต่อปี ไม่เกิน 100,000 บาทต่อบุคคล

– ครอบครัว ทรัพย์สินทางการเงินเฉลี่ยต่อคนต่อปี ไม่เกิน 100,000 บาท

5. ไม่มีวงเงินกู้ หรือมีวงเงินกู้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง แต่ไม่เกินหลักเกณฑ์

– วงเงินกู้บ้านไม่เกิน 1.5 ล้านบาท

– วงเงินกู้รถไม่เกิน 1 ล้านบาท

– ต้องไม่มีบัตรเครดิต

~

~

– ไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ หรือ มีกรรมสิทธิ์ ในอสังหาริมทรัพย์ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้

– ผู้ลงทะเบียนไม่มีครอบครัว

– ห้องชุดขนาด ไม่เกิน 35 ตารางเมตร

– ที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัย

– ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตร ไม่เกิน 1 ไร่

– ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตร ไม่เกิน 10 ไร่

– ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิน)

– บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ห้องแถว และ ตึกแถว ไม่เกิน 25 ตารางเมตร

– ใช้อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตร ไม่เกิน 10 ไร่

– ใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตร ไม่เกิน 1 ไร่จะต้องมีขนาดขึ้นที่รวมกันทั้งหมด เพื่อการเกษตร ไม่เกิน 10 ไร่ และ ไม่ใช่เพื่อการเกษตรไม่เกิน 1 ไร่

– ผู้ลงทะเบียนมีครอบครัว

~

~

– ห้องชุดขนาดไม่เกิน 35 ตารางเมตร ต่อคน

– กรณีเป็นเจ้าของร่วมกันไม่เกิน 35 ตารางเมตร

– ที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัย

– ในกรณีที่ใช้ประโยซที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตร ไม่เกิน 2 ไร่

-ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตร ไม่เกิน 20 ไร่

– ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิน)

– บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ห้องแถว และตึกแถว

– กรณีเป็นจ้าของแยกจากกัน ไม่เกิน 25 ตร.ว.ต่อคน

– กรณีเป็นเจ้าของร่วมกัน ไม่เกิน 25 ตร.ว.

– ใช้อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตร ไม่เกิน 20 ไร่ หรือใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตร ไม่เกิน 2 ไร่

– จะต้องมีขนาดพื้นที่รวมกันทั้งหมด เพื่อการเกษตรไม่เกิน 20 ไร่

– ไม่ใช้เพื่อการเกษตร ไม่เกิน 2 ไร่

การดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

– เปิดลงทะเบียน

– ตรวจสอบคุณสมบัติข้อมูลของผู้ลงทะเบียน และสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียน

– ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติ

– ยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิ

– เริ่มใช้สิทธิผ่านบัตรประจำตัวประชาชน

~

~

You might also like